Naast de Imitatione schreef Thomas nog veel ander werk, maar dat is veel minder beroemd geworden.

Zo schreef hij talrijke ascetische en historische werken, alle in het Latijn, behalve één klein traktaatje in het Nederlands.

De historische traktaten, zijn: Vita Lidewigis (Leven van Liduina van Schiedam), Dialogus noviciorum (Samenspraak van novicen), Vita Gerardi Magni (Leven van Geert Groote), Vita Florentii (Leven van Florens Radewijnsz), Vita discipulorum Florentii (Leven van de leerlingen van Florens Radewijns) en de Chronica montis Sanctae Agnetis, de kroniek van zijn eigen klooster, waarin talrijke gegevens over hem zelf. Hierin is de periode 1386-1471 beschreven. Thomas is in 1471 overleden. Hij is er dus tot op het laatste moment blijven schrijven.

 

In het nederlands is nog te verkrijgen; (bijvoorbeeld bol.com)

 

Het leven van Geert Grote, opgeschreven door Thomas Kempis.

het leven van Geert grote

Vertaald door Frank de Roo

  • Nederlands 
  • Hardcover 
  • 9789043537131 
  • Druk: 1 
  • september 2021 
  • 192 pagina's

‘Leven van Geert Grote’, geschreven door Thomas Kempis, is de biografie van Geert Grote, de grondlegger van de Moderne Devotie. Zevenhonderd jaar geleden stierven beide ouders van de toen tienjarige Geert Grote tijdens de eerste golf van de zwarte dood; 34 jaar later overleed hij aan dezelfde ziekte. Twaalf jaar voor zijn dood had hij een religieuze ervaring die zijn leven drastisch zou veranderen. Door zijn vurige geloof werd hij de grondlegger van de Moderne Devotie. Zonder hem zou de wereld nooit gehoord hebben van de Broeders en Zusters van het Gemene Leven of ‘De navolging van Christus’. Vijftig jaar na zijn dood schreef Thomas Kempis een biografie van deze markante religieuze wegbereider.

 

 

het leven van jezus christus j. koekkoekHet leven van Jezus Christus

Vertaald en ingeleid door Jacques Koekkoek

 Jacques Koekkoek is geen onbekende binnen de vriendenkring van THOMAS. In de afgelopen jaren verzorgde hij een bewerking van verschillende boeken van Thomas a Kempis.

Het leven van Jezus Christus. gebeden en overdenkingen'. Kok, ISBN 9789043521468

Samenvatting:

Overdenkingen en gebeden bij de belangrijkste momenten uit het leven van Jezus. In zijn kenmerkende beeldrijke, intense en meeslepende stijl tekent Thomas de levensweg van Jezus die als de zoon van God naar de aarde kwam om te lijden en door zijn lijden verzoening te bewerkstelligen.Thomas beschrijft dit zo hartstochtelijk dat je je als lezer persoonlijk aangesproken voelt. Thomas roept op om te groeien in moed, vertrouwen en liefde.

 

dialoog met novicenDialoog met novicen 1

Vertaald en ingeleid door Frank Roo


van Thomas a Kempis is een theologisch werk waarin de roeping tot monnik wordt beschreven. Voor Thomas a Kempis liep de veiligste weg naar God via het klooster. In Dialoog met novicen 1staat het beslissende keuzemoment voor het klooster centraal.
Vertaler Frank Roo koos op grond van oude handschriften voor de schrijfwijze zonder "a": Thomas Kempis.lees verder:https://www.refo500.com/2018/11/30/nieuwe-vertaling-van-thomas-kempis/
zie ook: https://issuu.com/vbku/docs/9789043530835_biw_inkijk
en ND https://www.nd.nl/nieuws/boeken/boek-dialoog-met-novicen-deel-1-de-minachting-van.3204472.lynkx
en
https://levetscone.com/frank-de-roo-r85-vertaalt-thomas-kempis/

 

 

De rozentuin

Vertaald Door Vincent Hunink, Ingeleid Door Paul Van Geest  

ISBN: 9789043516136

De rozentuin vertoont wat betreft de stijl een zekere verwantschap met de oudtestamentische wijsheidsliteratuur. Zoals de schrijver van het boek Spreuken toont Thomas zich nu eens belerend, dan weer vermanend. Soms ontleent Thomas zijn inzichten aan de Schrift. Soms berusten zij op observaties van de natuur om hem heen. Deze observaties verwoordt hij weer in het taaleigen van de psalmist. Hiermee nodigt Thomas de lezer uit zich in de dynamiek te scharen van lof aan God, die de schepping voor Thomas, zoals ook voor Augustinus, van nature al is.

 

gelijk het grasGelijk het gras

Vertaald en ingeleid door Rudolf F van Dijk

Dit geschrift biedt een van hoop doortrokken visie op de broosheid van de mens en van heel zijn geschapen wereld. Temidden van een leven dat in alle opzichten voorbijgaat, is er het verlangen dat ons beweegt. Dit verlangenwordt gevoed door de ervaring van Gods alles overstijgende barmhartigheid.

Recensie(s)

Thomas a Kempis is een van de belangrijkste middeleeuwse spirituele auteurs van het Nederlands taalgebied. De laatste jaren verschenen verschillende nieuwe, uitstekende vertalingen van zijn werk, waaronder de wereldberoemde 'Navolging van Christus'. Deze uitgave moet volgens de achterflap gelezen worden als deel van een drieluik, samen met 'De rozentuin' (2009)* en 'Het leliedal' (2010)**; een terechte opmerking want in spirituele zin biedt dit boekje vol aforismen en raadgevingen de omkeer van doornige rozen naar een vallei van lelien. Thomas zet meteen zwaar in: de mens is een nietig, kwetsbaar wezen, wat moet uitnodigen tot nederigheid. Deze nederigheid gebruikt hij om de grootsheid Gods sterk aan te zetten. Dat maakt de mens deemoedig en behulpzaam, en geeft kracht om lijden (beproevingen) uit te houden. Zo leeg gemaakt staat de mens open om omgevormd te worden door de Liefde Gods. De mooie vertaling wordt voorafgegaan door een inleiding over de Europese context van Thomas a Kempis. Daarin had de actualiteit van dit werk voor een wereld waarin grote ego's opspelen sterker naar voren kunnen komen. Verzorgde uitgave.

Dr. E. Sengers

 

brevierBrevier

Vertaald en ingeleid door Rudolf F van Dijk

Unieke uitgave voor de vele liefhebbers van het werk van Thomas a Kempis. Samengesteld en bewerkt door een kenner van deze middeleeuwse mysticus. Een inspirerende tekst voor elke dag van het jaar. Naast het bekende boek De navolging van Christus schreef Thomas a Kempis nog vele andere geschriften en traktaten. Nog niet al deze teksten zijn te lezen in een moderne vertaling. Jacques Koekkoek stelde dit dagboek samen uit de bekende geschriften en uit nog niet eerder gepubliceerde teksten.

 

ludwinaLiduina van Schiedam

Vertaald en ingeleid door Charles Casper

Charles Caspers, Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam / Thomas van Kempen, Het leven van de Heilige Maagd Liduina. Vertaald door Rijcklof  Hofman; met een Ten geleide van Frits van Oostrom (Middeleeuwse Studies en Bronnen CLIII), Hilversum: Verloren, 2014, 168 blz., geïll., ISBN 978-90-8704-487-9, € 18,-

De heilige maagd Liduina van Schiedam (1380-1433) spendeerde na een noodlottige val op het ijs op haar 15e, vrijwel haar gehele verdere leven op bed, door vreselijke kwalen bezocht, zoals dagelijkse koortsen en oedeem. De laatste 33 jaren van haar leven, raakte zij daarom de grond niet meer aan, en in de laatste 19 jaar at zij niet meer, alleen de heilige hostie nam zij nog tot zich, en dat dan wel weer in toenemende mate. Ook dronk en sliep zij niet meer, maar vertoefde letterlijk in hogere sferen, want in visioenen namen engelen haar mee naar hemel, hel, vagevuur, het heilige land, en de kerken van Rome. Door de aanvaarding van haar ziekbed kwam ze het lijden van Christus zeer nabij, en deed zo doende voorspraak voor mensen in het vagevuur, het plaatsvervangend eerherstel zoals dat is genoemd. En inderdaad, door haar ziekbed werd zij beschermheilige van langdurig zieken en gebrekkigen.

Lees verder: http://historischhuis.nl/recensiebank/review/show/822

''Een bovenaardse vrouw"

Gepubliceerd op: 15-5-2015 om 09:47 door WvdV. Bron: verloren.nl en heiligen.net

HILVERSUM / SCHIEDAM - Onder deze titel verscheen een tweeluik over Liduina van Schiedam. Deel een schetst haar vereringsgeschiedenis tot op heden en deel twee bestaat uit een vertaling van de Vita Lidewigis van Thomas van Kempen.

lees verder: https://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=1868:


 

Verborgen mannaVerborgen Manna 

Vertaald en ingeleid door Jacques Koekkoek

'Verborgen manna' is in de boekhandel en via bol.com verkrijgbaar. Het bestaat uit een achttal door Jacques Koekkoek vertaalde traktaten en brieven van Thomas a Kempis. Devote teksten voor een geestelijk en innerlijk leven. Over de rijkdom van armoede, een peidooi voor een sober leven. Met een (verrassend) voorwoord door Désanne van Brederode.

 

leleidalHet Leliedal 

Vertaald en ingeleid door Jacques Koekkoek


Over Het leliedal schrijft Thomas a Kempis zelf: Dit boekje kan Het leliedal genoemd worden ter onderscheiding van een ander boekje dat De rozentuin wordt genoemd. Zoals dat handelt over vele deugden als waren het rode rozen in de hof van Jezus, zo wordt hier gesproken over vele deugden als waren het schitterende lelies. Met een nawoord over de Moderne Devotie en Thomas a Kempis.

 

boek meditatiesbijdeNavolgingvanChristusMeditaties bij Navolging van Christus

Vertaald en ingeleid door Jacques Koekkoek

September 2019 | Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van: Meditaties bij de Navolging van Christus door Thomas a Kempis met teksten uit zijn overige werk. 

 zie https://klant.nmedia.nl/tak/index.php/nieuws/19-boek-meditaties-bij-de-navolging-van-christus

 

In het duits:

 

Angela en ulrikeDialogus noviciorum / Dialoog met novicen 

Op de foto Angela Janssen (Thomas Verein / Stiftung Kiefer) en Dr Urike Bodemann (Thomas Archiv)

Vertaald en ingeleid door Nikolaus Staubach en Stefan Sudmann

In 2021 is 550 jaar geleden dat Thomas a Kempis overleden is.

Dat was voor de Thomas-Stieftung Kiefer in Kempen (Noordrijn-Westfalen) om een nieuwe uitgave te verzorgen.De laatste uitgave in de duitse taal was van begin van de twintigste eeuw (1910).

De taal is natuurlijk sterk veranderd en het werk was alleen beschikbaar was in een "opera omnia" van Thomas a Kempis.

Dialogus noviciorum bestaat uit 4 boeken, te weten: De contemptu mundi / van de wereldverachting, vita venerabilis magistri Gerhardi Magni / het leven van magistraat Geert Grote, vera domini Florench / het leven van heer Florens (Radewijnsz) en de discipulis domini Florench / over de jongeren van heer Florens

Het boek is niet alleen als historische bron van belang, maar geeft ook een levendig beeld van de gesprekken binnen de kloosters in die tijd.

Voor liefhebbers het isbn nummer is 978-3-402-24678-8 Aschendorff Verlag .

Bij bol.com verkrijgbaar voor 66,99 euro. Hardcover 472 pagina's.

Het boek heeft op de linker bladzijde de latijnse tekst en op de rechter bladzijde de duitse tekst. 

 

 

 

 

Laatste artikelen