Actueel in de pers. Na de eerste stap op 16/11/11 te Windesheim, waar de burgemeesters van Deventer en Zwolle een intentieverklaring/overeenkomst hebben getekend, zijn nu tien Moderne Devotie gemeentes in de regio aangeschreven om mee te gaan doen en zijn de Commissarissen van de Koning van Overijssel en Gelderland gevraag om eveneens een intentieverklaring Moderne Devotie te ondertekenen.

Wat staat er ook al weer in in het “Verdrag van Windesheim”.

Intentieverklaring Moderne Devotie

De intentieverklaring Moderne Devotie staat voor samenwerking op het gebied van de Moderne Devotie in verleden, heden en toekomst. Het verdrag wordt ondertekend door de burgemeesters van Deventer en Zwolle.

Deventer en Zwolle staan bekend als Hanzesteden, maar ook als de twee steden waar in de late Middeleeuwen de Moderne Devotie haar wortels heeft. Daar horen ook de dorpskernen Diepenveen en Windesheim bij, beide van historische betekenis in het kader van de Moderne Devotie.

Bekende Moderne Devoten waren Geert Groote stichter van de beweging in Deventer en Thomas a Kempis verdieper van de beweging in Zwolle.

Het gedachtegoed van de Moderne Devotie staat de laatste jaren weer in debelangstelling. Dit blijkt onder andere uit de hedendaagse opleving van de Moderne Devotie met door de Moderne Devotie geïnspireerde kunsttentoonstellingen in Zwolle en het Geert Grote centrum in Deventer.

Om het gedachtegoed van de Moderne Devotie levend te houden, samenwerking tussen personen en instellingen die dit levend houden tot hun taak of verantwoordelijkheid rekenen te bevorderen, en anderen in de gelegenheid te stellen kennis te laten maken met dit gedachtegoed, ondertekenen de burgemeesters van Deventer en Zwolle een intentieverklaring waarbij zij zich zullen inspannen om die samenwerking te stimuleren.

Inhoud van de intentieverklaring:
(in de volksmond “Verdrag van Windesheim”)

De burgemeester van Deventer, de heer ir. A.P. Heidema, en de burgemeester van Zwolle, de heer drs. H.J. Meijer, bekrachtigen de intentieverklaring met hun handtekening namens respectievelijk de gemeente Deventer en de gemeente Zwolle. Daar waar in de intentieovereenkomst wordt gesproken over 'de burgemeesters' worden de burgemeesters van Deventer en Zwolle bedoeld.

1. De burgemeesters dragen het cultuurhistorisch erfgoed van de Moderne Devotie een warm hart toe en bevorderen - voor zover dit binnen hun vermogen en de bevoegdheid van hun gemeenten ligt - het behoud en onderhoud ervan.

2. De burgemeesters stimuleren historische, culturele en toeristische instellingen om samen te werken, opdat het cultuurhistorisch erfgoed en gedachtegoed van de Moderne Devotie blijvend en zichtbaar aandacht krijgt in hun gemeenten.

3. De burgemeesters zien daarbij niet alleen voor de overheid maar nadrukkelijk ook voor andere partijen in de samenleving een rol weggelegd.

4. De burgemeesters achten het van betekenis dat het gedachtegoed van de Moderne Devotie ook in de huidige samenleving levend wordt gehouden en actuele betekenis wordt gegeven. Zij zetten zich er voor in, voor zover dat in hun vermogen ligt, dat personen en organisaties hiermee kennis kunnen maken.

5. Alle partijen in de samenleving - variërend van overheid, bedrijfsleven, zorg en onderwijs tot culturele, kerkelijke en overige instellingen - kunnen in het verder brengen van het cultuurhistorisch erfgoed en gedachtegoed van de Moderne Devotie een eigen aandeel en verantwoordelijkheid nemen. De burgemeesters faciliteren indien gewenst overleg tussen de diverse personen, organisaties en instellingen die geïnspireerd door deze waarden een verbinding willen maken en tot afstemming en samenwerking willen komen.

Windesheim, 16 november 2011

Ondertekend door de burgemeesters van Deventer en Zwolle, resp. Ir. A.P. Heidema en drs. H.J. Meijer

 

Laatste artikelen